Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Framtidens byggen är hållbara

Hållbart bygge är mer än energi och koldioxid. I EU har man börjat arbeta utifrån en helhetssyn som tar en produkts bärkraftighet i beaktande på flera nivåer i produktens livscykel.

Här tillkommer den nya byggvaruförordningen som ersätter byggvarudirektivet och som innehåller väsentliga krav på hållbarhet.

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer