Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Standarder för hållbarhet

CEN/TC 350 
Standarderna i CEN/TC 350 är en viktig grund för utvecklingen av de efterföljande produktstandarder, där man även ska göra en livscykelbedömning av själva byggvaran samt bärkraftigheten hos en byggnad.

CEN/TC 351
De nya standarderna från CEN/TC 351 ska utgöra en grund för nästa generations produktstandarder med krav på CE-märkning och specifikt ställningstagande angående krav på angivande av farliga medel från en byggprodukt i bruksfasen

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer