Linkedin RSS Norsk Dansk

Fakta

Hållbarhet på produktnivå

På produktnivå utgår man från miljövarudeklarationer kallade EPD (Environmental Product Declarations). En EPD baserad på EN 15804 ska ge en kvantifierad sammanställning av den påverkan som en viss produkt har under hela produktens livstid.

Livscykelfaser för en EPD:

• Råvaruframställning och produktframställning fram till fabriksport

• Distribution, transport och påverkan under projekterings- och byggprocessen

• All påverkan under bruksfasen under byggnadens hela livstid inklusive all förbrukning och allt underhåll

• Återanvändning och bortskaffande vid rivning av en byggnad

Kustnära byggnader särskilt utsatta för fukt

Kustnära byggnader med putsade ytterväggar riskerar att få problem med fukt. Den risken bör få alla byggherrar till att överväga att bygga i tegel menar branschorganisationen Byggitegel.se ...

Läs mer

Murade höghus vinner mark igen

Murade höghus vinner mark igen i storstäderna eftersom tegel har ett högt estetiskt värde och kan stå emot klimatförändringarna. ...

Läs mer