År 2021 ska alla nya hus i landet vara nära nollenergihus. Om det ska lyckas krävs det omsorg vid valet av byggmaterial. Tungt murat byggande är det samma som raka vägen till optimal energieffektivitet.

– Energioptimering står och faller med materialvalet. Alla byggmaterial har med naturens hjälp några grundläggande fysiska och kemiska egenskaper, som påverkar huskonstruktionerna där materialet ingår. Från byggforskningen vet vi att tunga tegelkonstruktioner ligger absolut i topp när det gäller energieffektivitet och hållbarhet, säger Gitte Krusholm Nielsen, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Lägre energibehov
Enligt ett forskningsprojekt som finansierats av Energistyrelsen i Danmark har tunga konstruktioner lättare för att uppfylla både nu gällande och kommande energikrav än vad lätta konstruktioner har. Energibehovet för tunga konstruktioner är ca 10-15 procent lägre än för lätta konstruktioner. Det beror bland annat på att teglets förmåga till värmeackumulering och vattendiffusion är markant högre än hos många andra byggmaterial.

I praktiken betyder det att hus i tegel håller en stabil inomhustemperatur på ett naturligt sätt som både minskar värmeförbrukningen på vintern och behovet av kylning på sommaren. Samtidigt minimeras behovet av ventilation eftersom tegel kan transportera ut fukt från huset av vattendiffusionen genom tegelstenarnas porer. Täta konstruktioner av glas, metall eller trä med fuktspärr har inte samma förmåga och kräver därför större energiförbrukning för mekanisk ventilation för att undvika fuktskador.

Energilyftet
För att uppnå Sveriges energimål har regeringen intensifierat inriktningen på energieffektivitet. Nyligen lanserade Energimyndigheten ett nytt förslag, Energilyftet, som via utbildning ska öka byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Det sker för att sätta fart så att Sveriges energimål uppfylls till 2021, när alla nya byggnader i landet ska vara nära nollenergibyggen. Det innebär lösningar som karaktäriseras av långsiktig stabilitet och låga driftskostnader. Tegelbranschen ser förslaget som ett välkommet steg i rätt riktning.

Bygg in i evigheten
– Klimatmålen är ambitiösa och om de ska ha effekt på längre sikt är det viktigt att framtidssäkra byggnaderna, både när det gäller energieffektivitet och klimatsäkring. Tegel är ett material som ger husen långsiktig stabilitet och låga driftskostnader, oavsett vilka utmaningar som klimatförändringarna utsätter husen för. Med tegel bygger man in i evigheten och det är det som i grund och botten ska till om man vill säkra hållbara lösningar, säger Gitte Krusholm Nielsen.