År 2025 ska minst 700.000 nya bostäder stå färdiga i Sverige för att möta framtidens behov. Det är en följd av den starkt ökande befolkningstillväxten i hela landet. Men redan nu har byggbranschen svårt för att hänga med så om det ska lyckas är det nödvändigt att lägga om byggstrategin.

Med en så kraftig befolkningstillväxt är det mest lönsamt att investeringarna i arbetskraft och pengar sker i byggen med lång livslängd och lägsta möjliga underhållskostnader.

– Hittills har man byggt efter en livslängd på 30 år men det blir alldeles för dyrt med så kort livslängd, säger Gitte Krusholm Nielsen, direktör i Tegelinformation och Byggitegel.se. På många ställen ser vi dessutom hur underhållskostnaderna uppstår längs vägen vilket gör att totalekonomin blir ännu sämre.

Bostadsbrist i 240 kommuner

En ny analys från Boverket tecknar en tydlig bild av hur utmaningen ser ut: Totalt 240 av landets 290 kommuner räknar med en bostadsbrist i år. Det är omkring 30 procent fler än under år 2015. Befolkningsökningen är en bidragande orsak. Enligt siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, förväntas befolkningen öka med omkring 739.000 personer fram till år 2020, och redan år 2024 kommer folkmängden att uppgå till 11 miljoner. Det ställer höga krav på framtidens bostadsbyggande.

Tillväxt i större kommuner

Boverket beräknar att det kommer att behövas omkring 700.000 nybyggda bostäder fram till år 2025. Men behovet kan visa sig bli ännu större. Prognoserna visar att byggandet av nya bostäder ökar ute i landet, särskilt i kommuner med fler än 75.000 invånare utanför storstadsregionerna. Tillväxten förutsätter dock att den resursmässiga kapaciteten utformas efter behovet.

Kapaciteten kan saknas

Enligt data från Konjunkturinstitutet ser två av tre byggföretag bristen på arbetskraft som det största hindret för att öka antalet bostäder. I det sammanhanget påpekar tegelbranschen att byggherrarna måste tänka långsiktigt om extra arbetskraft ska kunna frigöras för de många nya bostäderna.

– Om man bygger med material med låg hållbarhet måste fasaden bytas ut med jämna mellanrum. På det sättet bygger man samma hus flera gånger. Med ett material som tegel bygger man däremot bara en gång och låter i stort sett huset klara sig själv under de kommande hundra åren. Det ger en väldigt sund ekonomi och frigör samtidigt arbetskraft för ny bostadsproduktion, säger Gitte Krusholm Nielsen.

Tegel är ett av de mest långsiktigt hållbara byggmaterialen på marknaden och blir allt populärare både bland småhusägare och offentliga byggherrar.